با قرارگرفتن فرد در جلوی مانیتور یک کاراکتر فانتزی دقیقا منطبق با حرکات فرد نمایش و بازی می کند.

این کاراکتر بر اساس کاراکتر کمپانی مورد نظر طراحی گردیده و برای مجموعه از لحاظ اسپانسرینگ تبلیغاتی کارکردی جدی دارد.

اجرای صداهای هماهنگ محیط بازی و مرتبط همراه با تشخیص قوی اعضای انسان توسط avatar از جذابیت های فوق العاده در اجرای این سناریو است