کافه هوشمند

کافه هوشمند

یک میز هوشمند با تعاملی غیر از لمس (تعامل با نور ) حسی خاص و تجربه ای جدید در تعامل با محیط است.

انواع عملیات سفارش گیری و منوهای جذاب همراه توضیحات نمایشی پیرامون غذا ها و نوشیدنی ها وجود دارد.

همچنین کارکردهای دیگری مانند بازی های متفاوت که بصورت فردی و گروهی امکان پذیر است در این مجموعه وجود دارد.