مکعب هوشمند

مکعب هوشمند

با ورود و شناسایی یک فرد در محدوده منوی موجود روی زمین (مثلا پیانو روی آب) تعامل با نور شروع می گردد.

این منو با انتخاب توسط پای فرد یا قرار گرفتن روی آن یک رویداد نمایشی اتفاق می افتد، در این بخش با انتخاب هر بخش پیانو صدای متناسب پخش می گردد.

جذابیت اصلی بر مبنای تعامل با نور می باشد. سپس می توان مواردی مانند شماره ای برای قرعه کشی پس از انجام یک بازی اختصاص داد.

همچنین هر میزان منودار شدن و رویدادهای تصادفی و بازی برای متنوع شدن کارکرد سیستم قابل برنامه ریزی و اجرا است.